جمله های توصیفی

ای گل من تاج سر     امروز نوشتی بهتر  

ای گل من تاج سر     امروز خوندی سریعتر 

فرشته بهشتی     خوب خوندی خوب نوشتی 

نون وپنیر وبامیه     جمله های تو عالیه 

نون پنیر وبادام       مشق تو هست ناتمام

نون پنیر وپسته        کارت خیلی درسته 

دخترم از پیشرفت تو خوشحالم  

ای دختر مودب        نوشته ای با دقت

/ 0 نظر / 39 بازدید