آموزش الفبا با شعر

من آ اول هستم  کلاه رو سر گذاشتم         جام اوله همیشه  به غیر از این نمیشه

من ا غیر اولم کلاه ندارم رو سرم           جام وسطه یا آخره همیشه به غیر از این نمیشه 

من بـ  غیرآخرم نقطه دارم زیر دلم      جام اوله یا وسطه همیشه به غیر از این نمیشه 

من ب اخر هستم از همه بهتر هستم نقطه دارم زیر دلم  جام آخره همیشه به غیر از این نمیشه 

من ا اول هستم کلامو کج گذاشتم   جام اوله  همیشه به غیر از این نمیشه

د هستم و  د  هستم  اول دریا هستم آخر باد نشستم یک شکل دارم همیشه به غیر از این نمیشه

/ 0 نظر / 86 بازدید